Oct 072014
 

Yeah, so the program runs just fine, but it seems a little silly to clog up the blogosphere (do people still use that term?) with such nonsense, so I’ll limit this to this, and just have it mailed to me instead. Seems more polite, really, doesn’t it?

ἐπίθεσις, εως, ἡ

epithesis
Noun, Feminine
a laying on; an attack, assault.

Strong’s: 1936

4 occurrences in GNT

 

ἐπιθέσεώς (N-GFS), Hebrews 6:2
ἐπιθέσεως (N-GFS), 2 Timothy 1:6
ἐπιθέσεως (N-GFS), 1 Timothy 4:14
ἐπιθέσεως (N-GFS), Acts 8:18

 

 

Acts 8:18
ἰδὼν δὲ ὁ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ πνεῦμα προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα

~~SBL Greek New Testament (SBLGNT)

cum vidisset autem Simon quia per inpositionem manus apostolorum daretur Spiritus Sanctus obtulit eis pecuniam

~~Biblia Sacra Vulgata (VULGATE)

And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands the Holy Ghost was given, he offered them money,

~~King James Version (KJV)

 


kwords 0.3
Oct 062014
 

παρίημι

pariémi
Verb
(a) I let pass, neglect, omit, disregard, (b) I slacken, loosen; pass: I am wearied.
Strong’s: 3935

2 occurrences in GNT

παρειμένας (V-RPM/P-AFP), Hebrews 12:12
παρεῖναι (V-ANA), Luke 11:42

 

Luke 11:42

Ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι.

~~SBL Greek New Testament (SBLGNT)

sed vae vobis Pharisaeis quia decimatis mentam et rutam et omne holus et praeteritis iudicium et caritatem Dei haec autem oportuit facere et illa non omittere

~~Biblia Sacra Vulgata (VULGATE)

But woe unto you, Pharisees! for ye tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

~~King James Version (KJV)

 


kwords 0.3
Oct 052014
 

ὑπολιμπάνω

hupolimpanó
Verb
I leave behind.
Strong’s: 5277

1 occurrences in GNT

ὑπολιμπάνων (V-PPA-NMS), 1 Peter 2:21

 

1 peter 2:21

εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ·

~~SBL Greek New Testament (SBLGNT)

in hoc enim vocati estis quia et Christus passus est pro vobis vobis relinquens exemplum ut sequamini vestigia eius

~~Biblia Sacra Vulgata (VULGATE)

For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps:

~~King James Version (KJV)

 


kwords 0.3
Oct 042014
 

Δημήτριος, ου, ὁ

Démétrios
Noun, Masculine
Demetrius, a silversmith of Ephesus.
Strong’s: 1216

3 occurrences in GNT

Δημητρίῳ (N-DMS), 3 John 1:12
Δημήτριος (N-NMS), Acts 19:38
Δημήτριος (N-NMS), Acts 19:24

 

Acts 19:24

Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος παρείχετο τοῖς τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν,

~~SBL Greek New Testament (SBLGNT)

Demetrius enim quidam nomine argentarius faciens aedes argenteas Dianae praestabat artificibus non modicum quaestum

~~Biblia Sacra Vulgata (VULGATE)

For a certain man named Demetrius, a silversmith, which made silver shrines for Diana, brought no small gain unto the craftsmen;

~~King James Version (KJV)

 


kwords 0.3
Oct 032014
 

Τέρτυλλος, ου, ὁ

Tertullos
Noun, Masculine
Tertullus, a barrister acting as professional prosecutor of Paul at Caesarea.
Strong’s: 5061

2 occurrences in GNT
Τέρτυλλος (N-NMS), Acts 24:2<br />Τερτύλλου (N-GMS), Acts 24:1<br />

 

Acts 24:2

κληθέντος δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος λέγων· Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ καὶ διορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας

~~SBL Greek New Testament (SBLGNT)

et citato Paulo coepit accusare Tertullus dicens cum in multa pace agamus per te et multa corrigantur per tuam providentiam

~~Biblia Sacra Vulgata (VULGATE)

And when he was called forth, Tertullus began to accuse him, saying, Seeing that by thee we enjoy great quietness, and that very worthy deeds are done unto this nation by thy providence,

~~King James Version (KJV)

 


kwords 0.3
Oct 022014
 

ῥακά

rhaka
Aramaic Transliterated Word (Indeclinable)
empty, foolish.
Strong’s: 4469

1 occurrences in GNT
Ῥακά (Aram), Matthew 5:22

 

Matthew 5:22

ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· Ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ· Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

~~SBL Greek New Testament (SBLGNT)

ego autem dico vobis quia omnis qui irascitur fratri suo reus erit iudicio qui autem dixerit fratri suo racha reus erit concilio qui autem dixerit fatue reus erit gehennae ignis

~~Biblia Sacra Vulgata (VULGATE)

But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.

~~King James Version (KJV)

 


kwords 0.3
Oct 012014
 

ὑπείκω

hupeikó
Verb
I yield, submit to authority.
Strong’s: 5226
in GNT

ὑπείκετε (V-PMA-2P), Hebrews 13:17
hebrews 13:17
Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες, ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν καὶ μὴ στενάζοντες, ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.

~~1881 Westcott-Hort New Testament

oboedite praepositis vestris et subiacete eis ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri ut cum gaudio hoc faciant et non gementes hoc enim non expedit vobis

~~Jerome’s Vulgate

Obey them that have the rule over you, and submit yourselves: for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief: for that is unprofitable for you.

~~King James Version

Sep 302014
 

ἀπόδειξις, εως, ἡ

apodeixis
Noun, Feminine
demonstration, proof; a showing off.
Strong’s: 585
in GNT

ἀποδείξει (N-DFS), 1 Corinthians 2:4
1 corinthians 2:4
καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖ σοφίας ἀλλ’ ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως,

~~1881 Westcott-Hort New Testament

et sermo meus et praedicatio mea non in persuasibilibus sapientiae verbis sed in ostensione Spiritus et virtutis

~~Jerome’s Vulgate

And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power:

~~King James Version

Sep 292014
 

ἐμπίπτω

empiptó
Verb
I fall in, am cast in, am involved in.
Strong’s: 1706
7 Occurrences in GNT

ἐμπεσεῖν (V-ANA), Hebrews 10:31
ἐμπίπτουσιν (V-PIA-3P), 1 Timothy 6:9
ἐμπέσῃ (V-ASA-3S), 1 Timothy 3:7
ἐμπέσῃ (V-ASA-3S), 1 Timothy 3:6
ἐμπεσόντος (V-APA-GMS), Luke 10:36
ἐμπεσοῦνται (V-FIM-3P), Luke 6:39
ἐμπέσῃ (V-ASA-3S), Matthew 12:11
matthew 12:11
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ;

~~Society of Biblical Languages Greek New Testament

ipse autem dixit illis quis erit ex vobis homo qui habeat ovem unam et si ceciderit haec sabbatis in foveam nonne tenebit et levabit eam

~~Jerome’s Vulgate

And he said unto them, What man shall there be among you, that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out?

~~King James Version

Sep 282014
 

ἑξακόσιοι, αι, α

hexakosioi
Adjective
six hundred.
Strong’s: 1812
2 Occurrences in GNT:

ἑξακοσίων (Adj-GMP), Revelation 14:20
ἑξακόσιοι (Adj-NMP), Revelation 13:18
revelation 13:18
ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.

~~Society of Biblical Languages Greek New Testament

hic sapientia est qui habet intellectum conputet numerum bestiae numerus enim hominis est et numerus eius est sescenti sexaginta sex

~~Jerome’s Vulgate

Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.

~~King James Version